المستقبل سيتي

Al Ahly Sabbour

14 - 10 - 2019

Tatweer Misr

14 - 10 - 2019

Wadi Degla

14 - 10 - 2019

MISR ITALIA

14 - 10 - 2019

Ardic

14 - 10 - 2019

Maxim

14 - 10 - 2019

Porto Group

14 - 10 - 2019

The Arab Contractors

14 - 10 - 2019

Hassan Allam

14 - 10 - 2019

Beta Egypt

14 - 10 - 2019

Lamirada

14 - 10 - 2019

El Rabwa

14 - 10 - 2019